สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ให้ถ้อยคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ด้วยการให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษ่ณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา โดยจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นวิถีชีวิตในเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สังคมและชุมชน รวมทั้งจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างสถานศึกษา องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน เพื่อธำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรัฐิกาล

 

เอกสารแนบ