เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ๒ ๓ และ ๔  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๓๒ ได้ร่วมกันจัดงานเสวนาทางวิชาการเปิดจักรวาลการเรียนรู้ บุรีรัมย์เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคน สร้างปัญญา โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ที่ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์   ทั้งนี้ เพื่อจัดเสวนาทางวิชาการ บุรีรัมย์เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคน สร้างปัญญา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้ บุรีรัมย์เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคน สร้างปัญญา และเพื่อประเมินและคัดเลือก วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านการจัดการเรียนรู้บุรีรัมย์เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคน สร้างปัญญา ซึ่งมีผู้เข้าประชุมเสวนา ประกอบด้วย  ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ที่เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑-๔ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒ จำนวน ๕๐๐ คน  โดยมีกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” ซึ่งมีนักกีฬาทีมชาติไทย ลูกหลานชาวบุรีรัมย์ร่วมเสวนา ได้แก่  นายธนวัฒน์  ชุ่มเสนา (นักกีฬาตะกร้อ) นางสาวนิศา  ร่มเย็น (นักฟุตบอล) และนางสาวปรีชาพร ปลื้มพันธ์ นักกรีฑาเยาวชนทีมชาติไทย นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอาชีพ  และการนำเสนอ Best Practices ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้ และการแสดงของนักเรียน

นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์ได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ B-CM Model เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยกำหนดเป้าหมายสูงสุดคือ “บุรีรัมย์บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน  สายเลือดเดียวกัน ได้กำหนดปัจจัยแห่งความสำเร็จ ๙ ข้อ  โดยปัจจัยความสำเร็จข้อที่ ๒ “มีปัญญา” ได้กำหนดเป้าหมายหลักในการจัดการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนชาวบุรีรัมย์ซึ่งมีแนวทางการขับเคลื่อนไว้ ๓ ประการ คือ คนมีปัญญา โดยจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  รอบรู้คู่เหตุผล การสร้างบรรยากาศและจัดการเรียนรู้ในทุกรูปแบบ และ ร่วมสร้างคน ส่งเสริมให้คนได้ศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน

ศากุน ศิริพานิช … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม