กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๖ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย รู้จักการช่วยเหลือตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก เป็นผู้นำและเป็นผู้ตามที่ดี

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๖ เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ได้ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย รู้จักการช่วยเหลือตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก ลูกเสือ-เนตรนารีได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันอย่างมีเหตุผล ได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาจากกิจกรรมที่ปฏิบัติในค่าย พร้อมยังได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองจากากรปฏิบัติอีกด้วย กิจกรรมเข้าค่ายจัดขึ้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๖ ร่วมกิจกรรม จำนวน ๖๐๐ คน

                                                                                                     อภิรักษ์  จันทวี …. ภาพ                                                                                               สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เอกสารแนบ

  • jpg
    002.jpg
    ขนาดไฟล์: 338 KB