กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูด้วยกระบวนการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียน (Classroom  research)ให้ครูในท้องถิ่น

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายเกียรติศักดิ์ รสจันทร์ ประธานกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูด้วยกระบวนการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียน (Classroom  research)  ให้ครูในท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพี่อส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนศึกษาวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยนำผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน และเพื่อรองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยากรผู้ให้ความรู้ ดร.สุชาติ  หอมจันทร์ และคณาจารย์ จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมี ดร.โกวิท  วัชรินทรางกูร  เป็นประธานฯ อบรมระหว่างวันที่  ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

                                                                                                     สันติ บำรุงธรรม : ภาพ  สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

 

 

เอกสารแนบ