สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับข้อสอบ NT (การประเมินคุณภาพผู้เรียน) เพื่อประเมินความสามารถนักเรียนด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ที่เน้นทึกษะการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายศราวุธ โรจนาวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานรับข้อสอบ NT การประเมินคุณภาพผู้เรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความสามารถนักเรียนใน ๒ ด้าน คือ การประเมินความสามารถด้านภาษาไทย และการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จะดำเนินการจัดสอบในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

เอกสารแนบ