สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางปลายปี ปีการศึกษา ๒๕๖๒        เพื่อทำความเข้าใจแก่คณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อสอบมาตรฐานกลางปลายปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางปลายปี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการทำงานแก่คณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางปลายปี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และการส่งมอบข้อสอบให้กับคณะกรรมการประจำสนามสอบ

ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูฝ่ายวิชาการ สังกัด สพป.บุรีรัมย เขต ๑ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สังกัดอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)   สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนเทศบาล) สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนา (พระปริยัติธรรม)  รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๒๐ คน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จะดำเนินการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางปลายปี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ใน ๔ กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ , ๔ , ๕ , และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ , ๒

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เอกสารแนบ

  • jpg 06
    File size: 223 KB