สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำบุคลากรในสังกัดและผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายสุจริต ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต

เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรจากกลุ่มต่างๆ ในสำนักงาน  ผู้บริหารโรงเรียนและครู จากโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” รวม ๔๕ คน ศึกษาดูงานที่สพป.ชลบุรี เขต ๑ และที่โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือขายโรงเรียนสุจริต สังกัด สพป.ชลบุรี เขต ๑  เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกันการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนต่อไป