เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วยนายศราวุธ โรจนาวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศและประเมินผลการศึกษา และน.ส.ปลิดา พันธ์วัน ศึกษนิเทศก์ประจำโรงเรียนบ้านหนองเชร ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์แพร่ระบากไวรัสโควิด-19 ที่โรงเรียนบ้านหนองเพชร โดยได้ประชุมรับฟังรายงานผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรคจากนายอนุสรณ์ นิเลิศรัมย์ ผอ.โรงเรียน และคณะครู ซึ่งพบว่านักเรียนส่วนหนึ่งไม่สามารถรับชมที่บ้านได้ ได้แก้ปํญหาด้วยการรับชมจากบ้านใกล้เคียง และทำใบงานที่ทางโรงเรียนได้จัดทำให้

ภายหลังการประชุม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และคณะได้เดืนทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อรับทราบสภาพการเรียนทางไกลของนักเรียนในสภาพจริง พร้อมกับฝากให้ทางโรงเรียนดูแลช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนทางไกลให้ทั่วถึงยิ่งขึ้นโดยไม่ให้ผู้ปกครองได้รับความเดือนร้อน

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิิ่มเติม