เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วยนายศราวุธ โรจนาวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศและประเมินผลการศึกษา ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนทางไกลในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่โรงเรียนวัดหนองสองห้อง และโรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่ินพัฒนา อ.ลำปลายมาศ โดยได้ประชุมเพื่อรับฟังสรุปการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค จากนายเกียรติศักดิ์ รสจันทร์ ผอ.โรงเรียนวัดหนองสองห้อง และนายอดิศักดิ์ เยี่ยมสวน ผอ.โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา มีนางสาวมนัสปอง ศรีทอง นางอรอนงค์ ชูใส ศึกษานิเทศ์ประจำโรงเรียนและคณะครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุม และนำเยี่ยมชมการเรียนทางไกลที่บ้านของนักเรียน

ในเวลาต่อมา ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านหนองค่าย อ.เมืองบุรีรัมย์ โดยมีผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 7 ทั้ง 13 โรงเรียนร่วมประชุมรับทราบนโยบายการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งนายสมกิจ อาจจุฬา ผอ.โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย ทำหน้าที่แทนประธานกลุ่มโรงเรียน กล่าวต้อนรับและรายงานสรุปการจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนในกลุ่ม และนางวารุณี ประทุมเมศ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองค่าย คณะครู และนายไชยสิทธิ์ พวงศรี ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน นำเสนอการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหนองค่าย พร้อมนำตรวจเยี่ยมการจัดเรียนทางไกลที่บ้านนักเรียน

การตรวจเยี่ยมและติดตามการเรียนทางไกลในครั้งนี้ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้กล่าวขอบคุณผู้บริการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ที่ได้ให้ความสำคัญและตั้งใจให้นักเรียนได้เข้าถึงการเรียนทางไกลให้มากที่สุดท่ามกลางปัญหาอุปสรรคและความไม่พร้อมหลายด้าน แต่โรงเรียนได้มีการแก้ปัญหาหลายรูปแบบจนนักเรียนส่วนใหญ่ได้เข้าถึงการเรียนทางไกล พร้อมกับได้มอบแนวทางในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน เช่น การจัดชั้นเรียน การคัดกรองนักเรียน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อทำความสะอาด และป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 หากโรงเรียนใดที่มีปัญหาติดขัดประการใดให้แจ้งเพื่อหาวิธีการช่วยเหลือตามความเหมาะสมกับแต่และพื้นที่ต่อไป

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม รร.วัดหนองสองห้อง
ดูภาพเพิ่มเติม รร.วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา
ดูภาพเพิ่มเติม รร.บ้านหนองค่าย