เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วยนายศราวุธ โรจนาวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศและประเมินผลการศึกษา ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนทางไกลในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่โรงเรียนบ้านดอนหวาย และโรงเรียนอนุบาลชำนิ อำเภอชำนิ โดยได้มอบนโยบายแนวทางในการประสานทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง การจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนและการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563

ที่โรงเรียนบ้านดอนหวาย นายสวาสดิ์ วารินกุฎ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำเสนอรายงานการดำเนินการตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ซึ่งจากการสำรวจพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถรับชมเพื่อการเรียนทางไกลได้ โรงเรียนได้ใช้วิธีการสื่อสารทางไลน์และเฟซบุ๊กระหว่างครูประจำชั้นกับนักเรียนเพื่อติดตามให้ความช่วยเหลือ และมอบใบความรู้/ใบงานให้นักเรียนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่  พร้อมกันนี้ได้นำเยี่ยมชมการเรียนทางไกลที่บ้านนักเรียนที่สามารถรับชมทางโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ได้ รวมทั้งผู้ปกครองให้ความสนใจดูแลช่วยเหลือการเรียนรู้ของนักเรียนได้ในระดับหนึ่ง

สำหรับที่โรงเรียนอนุบาลชำนิ นายวินัย จันทะเมนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้มีการวางแผนเตรียมการและทดลองรูปแบบความพร้อมเปิดภาคเรียน โดยได้ประสานกับชุมชนและ อสม.ในเขตบริการของโรงเรียนทั้ง 5 หมู่บ้าน ผลัดเปลี่ยนกันหมู่บ้านละ 1 วัน  มาคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ การจัดเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ มีการเตรียมการจัดหาหน้ากากป้องกันการแพร่เชื้อให้แก่นักเรียนทุกคน ฯลฯ

รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมผู้บริหารและคณะครู รวมทั้งชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ที่ได้ร่วมกับส่งเสริมสนับสนุนการเรียนทางไกลของนักเรียนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นภาวะที่ไม่ปกติ แม้ว่าจะมีนักเรียนบางส่วนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการเรียนทางไกลได้ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนของโรงเรียน ที่มีการเตรียมการในทุกๆ ด้านเป็นอย่างดี

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม รร.บ้านดอนหวาย
ดูภาพเพิ่มเติม รร.อนุบาลชำนิ