ข้าราชการและบุคลากรใน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เพื่อสร้างความตระหนักสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ที่หอประชุมพิมานพรหม นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา และนายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรในสำนักงาน ทำพิธีประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 โดยได้ร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ รวมทั้ง เป็นการเตรียมความพร้อมดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (Integrity and Transparency Assessment : ITA)การประเมิน

ในโอกาสนี้ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้อ่านประกาศนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม