สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการครูในการดำเนินการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะรูปแบบใหม่ เพื่อส่งเสริมให้มีโอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพ 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการดำเนินการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะรูปแบบใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูในสังกัดได้มีโอกาวพัฒนาตนเอง มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  โดยมีนายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ซึ่งรับผิดชองงานด้านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวรายงานและมีนายอนุชิต ชุลีทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพม.เขต 32 เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ข้าราชการครูในสังกัดที่สมัครเข้ารับการอบรม จำนวน 120 คน

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีและเลื่อนวิทยฐานะ รูปแบบให่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้นแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา  เน้นให้ครูสั่งสมความชำนาญและความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งต้องจัดทำเอกสารในการเสนอขอเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม