สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงพื้นที่ ติดตาม เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด การเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์             เขต ๑ พร้อมด้วย นายไพบูลย์ มูลดี นางบุศยรินทร์ อาณาเขต ศึกษานิเทศก์ นายสวาสดิ์ วารินกุฎ ประธานกลุ่มโรงเรียนชำนิ ๑ ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในกลุ่มชำนิ ๑ ในการเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ลงพื้นที่ติดตามอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน พบว่าสถานศึกษาในสังกัดได้เตรียมความพร้อมและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียนก่อนเปิดเทอม โดยประกาศเป็นมาตรการให้ทราบและถือปฏิบัติ ๖ มาตรการ ดังนี้

มาตรการคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าสถานศึกษา โดยออกแบบจุดคัดกรองตามความเหมาะสมของบริบทแต่ละสถานศึกษา มาตรการสวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่ในโรงเรียน มาตรการจุดทำความสะอาดล้างมือ กำหนดจุดล้างมือเหมาะสมแต่ละช่วงวัยเรียน มาตรการรักษาระยะห่างในชั้นเรียน โรงอาหาร มีระยะห่าง ๑.๕ – ๒ เมตร มาตรการทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสต่างๆ บ่อยๆ และมาตรการงดกิจกรรมความแออัด เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี พละศึกษา (กีฬาสี)

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

เอกสารแนบ