สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการสรรหาผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) แทนกรรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลง

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการสรรหาและเลือกกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดของรัฐ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 แทนกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลง  โดยผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน มีผู้สมัครเพียงรายเดียว ได้แก่ นายสิรภพ ปราบริปูตลุง ผอ.โรงเรียนฮั่วเคี้ยว  ส่วนผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดของรัฐ มีผู้สมัครและมีคุณสมบัติทั้งสิ้น 28 คน ซึ่งผู้สมัครต้องดำเนินการสรรหาและเลือกกันเองใหฟเเหลือ 1 คน  โดยที่ประชุมมีมติให้นายอุทัย ไร่ขาม ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย ทำหน้าที่ประธานสรรหา และนายนพดล เถื่อนแก้ว ผอ.โรงเรียนวัดโนนสำราญ ทำหน้าที่เลขานุการการสรรหา   ซึ่งมีผู้ใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 26 คน ผลการสรรหาและเลือกผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดของรัฐ ผู้ได้รับเลือก ได้แก่ นายสุริยันต์ คะเนวัน ผอ.โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์” 

นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเลือก และขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนที่สมัครเข้ามารับการสรรหาและเลือกในครั้งนี้  ในโอกาสนี้ นายสุริยันต์ คะเนวัน ได้ขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนและกล่าวว่าจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดของรัฐ ในคณะ ก.ค.ป.น. ตามที่ได้ระบมอบหมายและเพื่อร่วมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม