สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการสรรหาและการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นที่การศึกษา แทนคณะกรรมการชุดเดิมซึ่งครบวาระ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกผู้ทรงคุณวุมิใน ก.ต.ป.น. ได้จัดประชุมให้มีการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง วิธีสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (กรณีครบวาระ) คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ที่มีอยู่แล้วจำนวน 4 คน ได้แก่ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 (ประธานก.ต.ป.น). นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (เลขานุการ) นายสิรภพ ปราบริปูตลุง ผอ.โรงเรียนฮั่วเคี้ยว  (ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน) และนายสุริยันต์ คะเณวัน ผอ.โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์” ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดของรัฐ) เป็นผู้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ด้าน  ซึ่งได้มีการเสนอชื่อทั้งสิ้น 10 คน  จากนั้นได้ให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 10 คน มาประชุมเพื่อเลือกกันเองให้เหลือด้านละ 1 คน  ซึ่งผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ต.ป.น.  ดังนี้

ผูทรงคุณวุฒิ ทั้ง 5 ด้าน ที่ได้รับเลือก
  • ด้านการศึกษาปฐมวัย ได้แก่  นายประสงค์ เหลาฉลาด ผอ.โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
  • ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ นายชาติชาย วงศ์คำ ผอ.โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ
  • ด้านการวิจัยและประเมินผล ได้แก่ นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ศึกษานิเทศก์
  • ด้านการบริหารการศึกษา ได้แก่ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
  • ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ นายทองดี อาจทวีกุล ผอ.โรงเรียนไตรมิตรวิทยา

ทั้งนี้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จะได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ชุดใหม่ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับจากวันที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม