กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๒ และ ๓ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะการสอนตามศตวรรษที่ ๒๑ สู่ครูมืออาชีพ ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะการสอนตามศตวรรษที่ ๒๑ สู่ครูมืออาชีพ ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๒ และ ๓ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ให้มีความรู้และความสามารถในการพัฒนาทักษะการสอนโดยออกแบบสื่อเทคโนโลยีช่วยสอนสร้างนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ครูผู้ช่วยและครูผู้สอนกลุ่มที่มีความสนใจ จำนวน ๓๕ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายเทวัญ ภูพานทอง ครูชำนาญการพิเศษ จากโรงเรียน พนมไพรวิทยาคาร สังกัด สพม.เขต ๒๗ และ นางจุติมาพร เชียงกา ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรม ณ โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ อำเภอลำปลายมาศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

เอกสารแนบ

  • jpg 10
    File size: 189 KB