นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปี ของกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาพร้อมมอบเกียรติบัตร O-NET , NT , RT ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปี กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ตามกรอบการบริหารงานทั้ง ๔ ด้าน ดังนี้ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา พร้อมเสนอแนวทางแผน การดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบแนวทางและมีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ในการนี้ นายไพบูลย์ มูลดี ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และนายสมนึก ทราบรัมย์ กำนันตำบลแสลงพัน บรรยายในหัวข้อ การพัฒนาโรงเรียนโดยบูรณาการความร่วมมือกับชุมชน และได้มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET , NT , RT ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์