ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 8 ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ของกลุ่มโรงเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่ม ระหว่างวันที่ 23- 24 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 8 ประจำปีงบประมาณ 2563  เพื่อเป็นการรส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาและกำหนดแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มทั้ง 14 โรงเรียน ให้เป็นไปตามนโยบายและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนรวมทั้งร่วมระดมความคิดจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง   จากนั้นได้ศึกษาดูงานการบริหารงานเพื่อยกระดับคุณภาพสถานสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านคลองทราย อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ธนายุทธ เติมทรัพย์…รายงาน