สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดบริการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์แก่นักเรียนมากที่สุด

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมยฺ์ เขต 1 พร้อมด้วยนางสุดาพร หงษ์นคร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสุวิชา ทรงประโคน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ออกตรวจเยี่ยมติดตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ที่โรงเรียนวัดบ้านกะชาย อ.บ้านด่าน เพื่อติดตามการดำเนินการจัดบริหารอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ ถูกสุขลักษณะ และเกิดประโยชน์แก่นักเรียนมากที่สุด

ในการนี้ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมห้องครัว โรงอาหาร และการจัดบริการอาหารกลางวันของโรงเรียน ซึ่งในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โรงเรียนได้จัดแยกให้นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันในแต่ละห้องเรียน เป็นการเว้นระยะห่างและมีสถานที่สำหรับล้างมือประจำทุกอาคารเรียนด้วย

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม