สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ในรูปแบบงานวิจัย เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สำหรับใช้ในการวางแผนบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานการศึกษาอัตรากำลังครูเพื่อทดแทนการสูญเสียอัตรากำลัง การกำหนดความต้องการรายวิชาทดแทน และจัดทำข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ปีการศึกษา 2563-2565 เป็นแผนอัตรากำลัง 3 ปี  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ในการบริหารอัตรากำลังบุคคลในสถานศึกษา  รวมทั้งโห้โรงเรียนในสังกัดได้รับทราบอัตรากำลังบุคลากรในแต่ละโรงเรียนว่าเขตหรือเกิน และสามารถตรวจสอบดูได้ตลอดเวลา

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม