สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดอบรมผลิตภาพยนตร์สั้น เพื่อเป็นสื่อเผยแพร่ข่าวสาร สร้างจิตสำนึกในการต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ตั้งแต่ระดับเยาวชน 

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายประสิทธิ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการจัดทำภาพยนตร์สั้น เพื่อรณรงค์การไม่ทนต่อการทุจริต สืบเนื่องจากนโยบายการป้องกันและแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนละ 1 คน รวม 201 คน เข้ารับการอบรม และมีนายวิวัฒน์ชัย ชุตินธรารักษ์ ข้าราชการบำนาญและคณะ เป็นวิทยากร

รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวว่า การอบรมผลิตภาพยนตร์สั้นในครั้งนี้ นอกจากจะให้ครูมีความรู้ในการจัดทำภาพยนตร์สั้นได้แล้ว มุ่งให้นำไปขยายผลต่อแก่นักเรียน ให้สามารถผลิตสื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตได้ด้วย อันจะเป็นการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบ และคุณลักษณะซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ ไม่มุ่งหวังแต่ประโยชน์ส่วนตน ด้วยกระบวนการคิด การวางแผน ลงมือทำด้วยเอง ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จะได้คงอยู่อย่างถาวร และเติบโตไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญมั่นคงได้

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม