ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมแสดงมุทิตาจิตและอำลาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร และนายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานทุกคน และตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้พร้อมใจกันแสดงมุทิตาจิตและอำลาข้าราชการใน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ที่ครบเกษียณอายุราชการในปี ๒๕๖๐ จำนวน ๗ คน ได้แก่ นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑, นางกาญจนา ศิริมนทกาน ผอ.กลุ่มอำนวยการ, นางบังอร แก่นจันทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, นายถวิล ศรเทพา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน, นายวิวัฒน์ชัย ชุตินธรารักษ์ ศึกษานิเทศก์, นายรังสฤษดิ์ พลอามาตย์ ศึกษานิเทศก์ และนายชัชวาลย์ คัมภีราวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ 

หลังจากนั้นผู้เกษียณอายุราชการได้กราบลาพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันสุดท้ายของชีวิตราชการ

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน