หน่วยพัฒนาที่ 28 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 6-20 กันยายน 2563

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2563 ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นหน่วยพัฒนาหน่วยที่ 28 ระหว่างวันที่ 6-20 กันยายน 2563 มีผู้เข้ารับการพัฒนาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 70 คน และจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 41 คน รวม 111 คน  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม  สามารถนำหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและงานวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ ตามจุดเน้นในการปฏิรูปการพัฒนาการศึกษา มีความเป็นผู้นำด้านวิชาการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งต้องเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา  รวมทั้งกล่าวถึงการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ที่ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน เยาวชน ด้วยความใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างครูและนักเรียนซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ และปลูกฝังค่านิยมที่ดีและถูกต้องแก่นักเรียน

สำหรับหลักสูตรการพัฒนาในครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 เสริมสร้างสมรรถนะของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง และระยะที่ 3 การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา

ศากุน ศิริพานิช..รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม