สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุของโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๔๓๐ คน วัตถุประสงค์ในการอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานให้น้อยลง นำความรู้ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งได้รับทราบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุได้อย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุในสถานศึกษาเข้ารับการอบรม จำนวน ๔๓๐ คน หลักสูตรการอบรมประกอบด้วย การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป, วิธีการคัดเลือก, วิธีเฉพาะเจาะจง)  วิทยากรบรรยาย นางสาวยุบล ปกป้อง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ จากกรมบัญชีกลาง

จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ส่งผลให้หน่วยงาน สถานศึกษาที่ใช้เงินงบประมาณของรัฐ ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ กฎกระทรวง และหนังสือเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความถูกต้องนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงได้จัดให้มีการอบรมโครงการ “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุของโรงเรียนในสังกัดมีความเข้าใจอย่างชัดเจนและถูกต้อง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน