สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมนักเรียนอาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติเพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ที่มีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์)  ตำบลเสม็ด  อำเภอเมืองบุรีรมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ว่าที่ พ.ท.รัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นประธานเปิดการอบรมนักเรียนอาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ที่มีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนละ ๙ คน และครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนละ ๑ คน อบรมระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๓

                                                                                              สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน  รัศมี  ตระกูลรัมย์ …. ภาพ

เอกสารแนบ

  • jpg 04
    File size: 208 KB