สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการโครงการวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ และออกแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาครูผู้สอน

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการโครงการวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ศึกษาความพึงพอใจ ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยมีผู้ร่วมอบรมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวิจัย จำนวนทั้งสิ้น ๓๕ คน ประกอบด้วย ครูวิชาการในกลุ่มโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ วิทยากร นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบ Active Learning มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ในระดับทักษะการคิดขั้นสูง ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom อันประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมินค่า และการสร้างสรรค์ ซึ่งลักษณะสำคัญของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความรับผิดชอบ การมีวินัยในการทำงานแก่ผู้เรียน ที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และมีความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริง ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้พัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ และออกแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เอกสารแนบ