สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นำผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้นำการขับเคลื่อนนโยบายและการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)และการศึกษาชั้นเรียน(LS)

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สู่การเป็นผู้นำการขับเคลื่อนนโยบายและการยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคดิจิทัล โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ครูหัวหน้างานวิชาการและครูผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ รวม 140 คน มีกิจกรรมการประชุมประกอบด้วย ปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)และการศึกษาชั้นเรียน(LS) พัฒนาระบบเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ออนไลน์  จัดทำแผนพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้และการศึกษาชั้นเรียน และกิจกรรมอภิปราย ซักถามสรุปองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ  โดยมีนายศราวุธ โรจนาวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษาและคณะศึกษานิเทศก์ นายวรวิทย์ บุญหนัก ผอ.โรงเรียนรวมมิตรวิทยาและนายประนอม วีระนันทสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองผักโพด เป็นวิทยากร

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 มีโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ทั้งสิ้น 45 โรงเรียน เพื่อให้มีโรงเรียนดีมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชนประจำในทุกตำบล และได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ  และสุขภาพอนามัย มีความสามารถในการบริการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้นักเรียนทุกคนในตำบลมีโอกาสเข้าถึงการบริการและสวัสดิการทางการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางทางเศรษฐกิจและสังคมในชนบท

ศากุน ศิริพานิช .. รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม