เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563  นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยม และนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อำเภอชำนิ  เพื่อนิเทศให้คำแนะนำปรึกษา โดยได้เยี่ยมชั้นเรียนและติดตามการพัฒนาการอ่าน-เขียนของนักเรียน และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนต่อไป

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน / อภิรักษ์ จันทวี…ภาพ