สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายศราวุธ  โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางจุติมาพร  เชียงกา  ศึกษานิเทศก์  ได้ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน  (Game- based Learning)  ณ โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายศราวุธ  โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางจุติมาพร  เชียงกา ศึกษานิเทศก์  ได้ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game- based Learning)  เพื่อพัฒนาครูให้สามารถออกแบบชุดกิจกรรมและกระบวนการจัดการเรียนรู้ และใช้เกมเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (สาระที่ ๔  มาตรฐาน ว ๔.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  และเชื่อมโยงกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาการคิด มีทักษะกระบวนการ ค่านิยม เจตคติ การเรียนรู้ โดยใช้เกมเป็นฐาน และทำให้ผู้เรียนเปลี่ยนแนวคิดเชิงนามธรรมเป็นรูปธรรม สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายผู้เรียนเข้าใจเห็นภาพเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้ พร้อมกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ณ โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๕

                                                                                                  สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน  จุติมาพร  เชียงกา … ภาพ