สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายศราวุธ  โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ว่าที่ พันโทรัชต์ชัย  มุกดามณีวัลย์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางมณีรัตน์  เถื่อนแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑ ณ หอประชุมนันทพันธ์ สพม.เขต ๒๘

                                                                                              สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน  สุภาพร โขงรัมย์ … ภาพ

เอกสารแนบ

  • jpg 86182
    File size: 204 KB