นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อให้การบริหารจัดการสถานศึกษาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อให้การบริหารจัดการสถานศึกษาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ประเด็นชี้แจงทำความเข้าใจ ประกอบด้วย การบริหารจัดการ การเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆ ตามสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อผู้เรียน ไม่แออัด เว้นระยะห่าง อากาศถ่ายเท หรือเรียนทางระบบออนไลน์ที่บ้าน สถานศึกษา ให้พิจารณาตามความเหมาะสม และความพร้อมของนักเรียนแต่ละคน หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก , การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้ โดยจะเริ่มพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลเป็นต้นไป และการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม ให้บริหารจัดการตามความเหมาะสมเป็นจริงตามสถานการณ์และรายงานให้เจ้าของโครงการฯ ทราบ

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ภาพกิจกรรมอำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอบ้านด่าน 

ภาพกิจกรรมอำเภอลำปลายมาศ อำเภอชำนิ