สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร            ได้ประกาศเจตจำนงนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน          ของหน่วยงาน

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ  คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้ร่วมกันประกาศเจตจำนงนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยคำมั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ในเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ ร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ร่วมปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สังคม ชุมชน และสร้างเครือข่าย ความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างสถานศึกษา องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน เพื่อธำรงชาติไทยให้สถิตเสถียร สถาพรตลอดจิรัฐิกาล

เจตจำนงนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ดังนี้  (๑) ด้านการปฏิบัติหน้าที่  (๒) ด้านการใช้งบประมาณ  (๓) ด้านการใช้อํานาจ (๔) ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (๕)  ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖) ด้านคุณภาพการดําเนินงาน (๗) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘)การปรับปรุงระบบการทํางาน (๙) ด้านการเปิดเผยข้อมูล (๑๐) ด้านการป้องกันการทุจริต

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ