นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการ Coaching Team ครั้งที่ ๓-๔ เพื่อเตรียมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รอง ผอ.สพท. จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการ Coaching Team เพื่อเตรียมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๑๑ ราย โดยมี นายบุญหมั่น ค้าทอง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เป็นกรรมการและเลขานุการ นางฉวีวรรณ ศรีสุข นายสมพร สนสกุลผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และ ๒ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ 

Coaching Team ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๑๑ ราย ประกอบด้วย สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๓ ราย คือ นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ , สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ จำนวน ๒ ราย คือ นายวิศิษฐ สายจันทร์หอม นายบรรพต สรวนรัมย์ , สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ จำนวน ๒ ราย , คือ นางสาวปิยนุช เปี่ยมวิริยวงศ์ นายโชคอนันต์ วิชัยเลิศ สังกัด , สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ จำนวน ๓ ราย คือ นายวิทยา นนท์นภา นายพิทักษ์ สมพร้อม นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต และ สังกัด สพม.เขต ๓๒ จำนวน ๑ ราย คือ นายศุภชัย ภาสกานนท์

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

เอกสารแนบ