นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดค่ายกิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิต โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำกระบวนการทางลูกเสือไปใช้ในชีวิตประจำวัน

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดค่ายกิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิต โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมโยนบอลและการทรงตัว กิจกรรมเข็มทิศและกิจกรรมการสร้างค่ายพักแรม ฝึกทักษะทางวิชาการให้นักเรียนทุกคนตามกระบวนการลูกเสือ และเพื่อให้ลูกเสือนำทักษะวิชาการสู่กระบวนการทักษะชีวิตไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน คณะวิทยากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำโดย นายสุมิตร คำเวียงคำ วุฒิ LT ผู้ตรวจการลูกเสือแห่งชาติ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นางจวงจันทน์ อาจจุฬา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ตระหนักและเห็นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิต เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในการใช้ทักษะชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จได้ ส่งผลให้นักเรียนทุกคนเข้าใจธรรมชาติของชีวิตอย่างแท้จริง โดยการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เอกสารแนบ

  • jpg 01
    File size: 240 KB