สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายโพชัน  ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมให้การต้อนรับ ว่าที่ ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

 เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ และนายกฤษ ละมูญมอญ ผอ.สพม.เขต ๓๒ พร้อมด้วย โพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒-๔ สพม.เขต ๓๒ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ที่มีแผนงานและโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ แผนงานที่ ๕.๙ การสร้างกลไก ยับยั้ง และ สร้างความตระหนักรู้ เพื่อป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต”

ในการนี้ เพื่อการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่เน้นการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคีเครือข่าย รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้สามารถดำเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง และส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะสุจริตตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงได้จัดประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ขึ้นมาในวันนี้

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

 

เอกสารแนบ