เชิญชวนสถานศึกษานำนักเรียนและบุคลากรเข้าชมนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม)

จังหวัดบุรีรัมย์จัด “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”  เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เพื่อให้พสกนิกรนำไปเป็นต้นแบบดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัวและสังคม ที่บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเดิม โดยมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่เกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ และพระราชทานโครงการนานัปการ เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของพสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่เข้าชมนิทรรศการ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และนำไปเป็นแบบอย่างหรือประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัว และสังคม โดยเฉพาะการปฏิบัติตนให้อยู่บนความพอเพียง

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินี้ จัดแสดงเป็น ๙ ห้อง แต่ละห้องแสดงเรื่องราว ดังนี้ ห้องที่ ๑ พระราชประวัติ , ห้องที่ ๒ พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาและกีฬา , ห้องที่ ๓ โครงการในพระราชดำริ ประกอบด้วย โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการฝนหลวง เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ ๙๑๐๑ , ห้องที่ ๔ พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ , ห้องที่ ๕ พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ , ห้องที่ ๖ พระราชกรณียกิจด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การดนตรี , ห้องที่ ๗ พระราชกรณียกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ห้องที่ ๘ การจัดแสดงเหรียญที่ระลึก แสตมป์ที่ระลึก และห้องที่ ๙ กิจกรรมตามรอยพ่อ รัชกาลที่ ๙ ราชาผู้ทรง “ทำ” โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่วันที่ ๒๓ ตุลาคม ไปจนถึง ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน