สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมบุคลากรในสังกัด เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางสโรชินี  โอชโร รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมบุคลากรในสำนักงานฯ  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่ง สพฐ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กำหนดวิธีการประเมินระดับคุณธรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภายในองค์กรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และให้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการให้ความความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น   โดยกำหนดทำการประเมิน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   การประชุมบุคลากรในครั้งนี้ ได้มี นายทองคูณ หนองพร้าว ศึกษานิเทศก์ จาก สพม.เขต ๓๒ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

ศากุน สิริพานิช…รายงาน / อภิรักษ์ จันทวี…ภาพ

ดูภาพเพิ่มเติม