สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็นและขาดแคลน

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางสโรชินี  โอชโร รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อพิจารณาตั้งงบประมาณให้แก่โรงเรียนในสังกัดที่ความจำเป็นขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์และด้านอาคารสิ่งก่อสร้าง  โดยมี รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ประธานกลุ่มโรงเรียนและศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุม  ซึ่งจะต้องดำเนินการตามปฏิทินการจัดตั้งงบประมาณของ สพฐ.  ได้แก่ จัดทำและส่งเอกสารแบบคำขอตั้งงบประมาณ ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  และจัดทำรายละเอียดความต้องการ ตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๕) โดยไม่กำหนดกรอบวงเงิน ภายใน ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน