เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์  พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นางสโรชินี  โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.ครั้งที่ ๗ ประเด็นการประชุมประกอบด้วย ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  เลขาธิการ  กพฐ.พบเพื่อนครู  ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) พบปะนักเรียนร่วมชมนิทรรศการพระเมรุมาศฯ การบริหารโรงเรียนโดยใช้ PPT Model การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา การจัดกิจกรรมวิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๖๐ และภาพยนต์สั้นการมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน