เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสโรโชนี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๓ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านตูบช้าง (อาคาร สปช.๑๐๕/๒๙) ซึ่งเป็นอาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง โดยได้รับอนุมัติงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๓,๙๔๕,๐๐๐ บาท จะเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน โดยมี นายโสภณ  ซารัมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีฯ

โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๑ โดยเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ ปัจจุบันสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน ๒๖๐ คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๗ คน ธุรการ จำนวน ๑ คน และนักการภารโรง ๑ คน  โดยมี  นายรัฐพล  วิลัยฤทธิ์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด