เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมบุคลากรในสำนักงาน เพื่อมอบนโยบาย/มอบหมายงานในหน้าที่ ดังนี้ การลงเวลามาปฏิบัติราชการ ให้แต่ละกลุ่มประชาสัมพันธ์ภารกิจงานของตนเองลงใน Line กลุ่ม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ การแต่งตั้ง  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มอบหมายภารกิจ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ การเลื่อน/กำหนดตำแหน่งบุคลากรใน สพป. การพัฒนาผู้บริหาร/ครู ให้มีวิทยฐานะตามความสมัครใจ การพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดชลบุรี การจัดกิจกรรมออกกำลังกาย เริ่มพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. กิจกรรมเคารพธงชาติวันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ทบทวนการประเมิน ITA (ความโปร่งใสฯ), KRS (คำรับรองฯ) การให้บริการควรสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ และกำหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

+

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

เอกสารแนบ

  • jpg
    25.jpg
    ขนาดไฟล์: 421 KB