เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ โดย นางสาวศากุน ศิริพานิช นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรในสำนักงานกลุ่มที่มีความสนใจจัดทำ OBEC LINE วัตถุประสงค์เพื่อให้แต่ละกลุ่มงานสามารถจัดทำจดหมายข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจงาน กิจกรรมต่างๆ ภายในกลุ่มของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีบุคลากรที่ให้ความสนใจเข้ารับการอบรม ดังต่อไปนี้ นายไชยสิทธิ์ พวงศรี นายไพบูลย์ มูลดี นางสาวมนัสปอง ศรีทอง นางสาวสุมาลี กุงไธสง นางบุศยรินทร์ อาณาเขต นายศราวุธ โรจนาวรรณ นางนุศรา ชะปูแสน และนายวิทยา สอนอาจ

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

เอกสารแนบ