ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ลงนามบันทึกความร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัดในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ที่มีเป้าหมายหลัก คือ คุณภาพของนักเรียน ให้เป็นผู้รักการเรียนรู้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมโลก

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560  นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้มอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาแก่ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด 201 โรงเรียน ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  โดยกล่าวว่า ภารกิจในการศึกษาเป็นเรื่องท้าทาย  ทำอย่างไรนักเรียนของเราจะมีคุณภาพอยู่ในระดับแนวหน้า  ซึงจำเป็นจะต้องพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้รักการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และสามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุข    ดังนั้น เป้าหมายสำคัญที่ต้องพัฒนาคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน  โดยนำรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้  (Professional Learning Community  : PLC) และการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ   หรือ Active Learning เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการคิด วิเคราะห์ ปฏิบัติ ด้วยตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่น  นอกจากการทำให้นักเรียนเป็นคนเก่งแล้ว ต้องสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์คือความเป็นคนดี มีคุณธรรม เพื่อสร้างสังคมที่ดีและสงบสุข    สำหรับการทำงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรทุกคนต้องมีจิตบริการ มีความรับผิดชอบหน้าที่ของตน และการทำงานเป็นทีม  รวมทั้งมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และสร้างเครือข่ายในการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มีการจัดนิทรรศการและนำเสนอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยโครงการ The Leader in me กระบวนการสร้างภาวะผู้นำให้เยาวชนในศตวรรษที่ 21

………..หลังจากมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาแล้ว ได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษากับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 201 โรงเรียน ซึ่งมีสาระสำคัญ 8 ข้อ ได้แก่

 1. เด็กระดับปฐมวัยทุกคน มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข
 2. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออก เขียนได้
 3. ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
 4. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
 5. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)  เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
 6. ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคน ได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพด้วยการแนะแนว
  และได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานทำในอนาคต
 7. โรงเรียนในสังกัดทุกโรง มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง มีความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่
 8. โรงเรียนในสังกัดทุกโรง มีระบบการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นโรงเรียนปลอดขยะ

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน/อภิรักษ์ จันทวี…ภาพ