สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พัฒนาครู ตามแนวคิด “จิตศึกษา” เพื่อนำไปใช้จัดการเรียนการสอนให้สอดรับกับการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู และให้ครูได้พัฒนาตนเองส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพในโอกาสต่อไป

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 นายณรงค์ แผ้วพลสง  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่ความก้าวหน้าวิชาชีพ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จัดขึ้น เพื่อให้ข้าราชการครูในสังกัดที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน โดยมีนายวิเชียร ไชยบัง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ให้ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยแนวคิด “จิตศึกษา”  และนางสาวสโรชา บุรีศรี นักทรัพยากรบุคคล จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการเตรียมความพร้อมรับการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่

นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวว่า โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่ความก้าวหน้าวิชาชีพ ที่จัดขึ้นในวันนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูได้มีความรู้ความเข้าใจวิธีการประเมินวิทยฐานะ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู ขึ้นใหม่ โดยเน้นความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในตัวครู จาก 2 ด้าน คือ การสอน ว่ามีปริมาณการสอน ความยุ่งยากในการสอนมากน้อยแค่ไหน  เช่น สอนหลายวิชา สอนหลายชั้น หรือสอนเด็กจำนวนมาก เป็นต้น และการพัฒนาตนเอง ที่สะท้อนถึงความสามารถ เช่น การพัฒนาที่โรงเรียน การอบรมตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง  ดังนั้น ครูจึงต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และการนำแนวคิดเกี่ยวกับ “จิตศึกษา” ซึ่งโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาได้นำมาใช้ และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเตรียมเด็กให้สงบ ผ่อนคลาย และมีสติรู้ตัว มีความพร้อมก่อนเรียนทุกวัน อันจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และงอกงามด้านความฉลาดทางด้านอารมณ์ ความฉลาดด้านจิตวิญญาณ  มาให้ความรู้ในโอกาสเดียวกัน  ก็จะทำให้ครูสามารถนำไปพัฒนาการเรียนการสอนของตน และนำไปสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพในอนาคต

ศากุน ศิริพานิช..รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม 1  / ดูภาพเพิ่มเติม 2