สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนทั้ง ๒๐ กลุ่ม จัดทำรายงานและวิเคราะห์ผล Pre O-net เพื่อนำไปพัฒนาผู้เรียน

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมโรงแรมสกายวิว นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุน ผอ.สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ และคณะศึกษานิเทศก์ ได้ประชุมร่วมกับประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด ๒๐ กลุ่ม เพื่อนำเสนอรายงานผลคะแนนการสอบ Pre O-net   ให้แต่ละโรงเรียนได้รับทราบคะแนนของนักเรียนรายบุคคล ทั้ง ๔ สาระวิชา    โดยศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนได้แนะนำแนวทางการวิเคราะห์ผลในแต่ละมาตรฐาน เพื่อให้ประธานกลุ่มนำไปขยายผลแก่โรงเรียนในกลุ่ม เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนานักเรียนให้ตรงตามมาตรฐาน  เตรียมความพร้อมสอบ O-net ในวันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ นี้

ต่อมาในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ซึ่งกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๑ จัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๐ มกราคม ๒๕๖๑  โดยมีผู้บริหาร ครูผู้สอน จากทุกโรงเรียนในกลุ่ม เข้าร่วมประชุม รวม ๖๗ คน  เพื่อให้ครูผู้สอนชั้น ป.๑ ป.๓ และ ป.๖ สามารถวิเคราะห์ข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการสอน  เพื่อมุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์มนการทดสอบ NT  O-Net และการอ่านเขียนภาษาไทย

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพการศึกษา  ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับความใส่ใจมุ่งมั่นของครูผู้สอนทุกระดับชั้นที่ต้องพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ ต้องให้นักเรียนเรียนรู้ได้เท่าทันผู้อื่น เป็นพลเมืองที่มีความสามารถแข่งขัน ในสังคมโลกได้ รวมทั้งรู้จักการแก้ปัญหา การอยู่กับปัจจุปันเพื่อพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคง

ศากุน ศิริพานิช … รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม