คุณครูลาวัลย์ เปลี่ยนรัมย์  อายุ  44  ปี จบการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฏนครราชสีมาวิชาเอก  ชีววิทยา  วิชาโท  เกษตรศาสตร์  เริ่มรับราชการ เมื่อปี  2538  ตำแหน่งปัจจุบัน ครูชำนาญการพิเศษ  สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 4 – 6  โรงเรียนบ้านสมสนุก สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

……คุณครูลาวัลย์  เป็นผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำหน้าที่สอนศิษย์ให้เป็นคนดีมีคุณภาพ สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ทุ่มเท เสียสละ รักและเมตตาศิษย์  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และได้คิดริเริ่มจัดทำนวัตกรรมมาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจนได้ผลงานเป็นที่น่าพอใจ

……การจัดการเรียนการสอนของคุณครูลาวัลย์ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดตั้งวัตถุประสงค์ของบทเรียน เตรียมเนื้อหา สื่อการเรียนการสอน และการประเมินผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทเรียน  จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้คิดค้นหาเหตุผลความเป็นไปของสิ่งที่เรียนเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันได้  และให้เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินกิจกรรม และประเมินผลการเรียนการสอนตลอดเวลา จึงทำให้เกิดนวัตกรรม ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best practice) เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานตามวัฏจักรคำคล้องจอง 9 ขั้น คือ เรียนรู้เรื่องโครงงาน  ประสานความคิด  เนรมิตคำตอบ ประกอบวิธีการ ลงงานปฏิบัติ เห็นชัดความจริง เขียนสิ่งที่ทำ เพื่อนำแสดง เห็นแจ้งทั่วกัน    จนส่งผลต่อผู้เรียนได้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และเกิดผลงานเชิงประจักษ์โดยได้รับรางวัล   ทั้งในระดับเขตพื้นที่  ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติอย่างมากมาย
……ในโอกาสวันครู ปี 2561 ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ครูดีในดวงใจ” ระดับ สพฐ.

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน