ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นำข้าราชการครูและบุุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2561  “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

……เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561  ที่หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประกอบพิธีเนื่องในวันครู ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 62 ภายใต้แก่นสาระของการจัดงานวันครู “เฉลิมรัชสมัยครูไทยพัฒนา” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ตลอดทั้งสร้างความตระหนักให้สังคมได้รับรู้ถึงบทบาทของครูและให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และส่งเสริมให้ประชาชน ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษาเห็นความสำคัญและระลึกถึงพระคุณครู

……ในงานดังกล่าว นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้นำผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมกัหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ครูผู้วายชนม์ การมอบเกียรติบัตร รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับจังหวัด และรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในประเภทต่างๆ นอกจากนั้นภายในงานยังได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ศากุน ศิริพานิช … รายงาน

ดูภาพทั้งหมด