๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายศราวุธ โรจนารรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและปนัเมินผลการจัดการศึกษา  และคณะกรรมการฯ  ร่วมตรวจรับข้อสอบ O-Net
พร้อมกระดาษคำตอบ    จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เพื่อเตรียมพร้อม
ในจัดสอบในวันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ นี้  โดย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มีศูนย์สอบระดับประถมศึกษา จำนวน ๒๒ ศูนย์  มีนักเรียนที่จะเข้าสอบ ๕,๐๗๖ คน    และศูนย์สอบระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑๘ ศูนย์ นักเรียนที่จะเข้าสอบ ๒,๐๕๒ คน

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน