เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑  ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และนายปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ พร้อมบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑-๔  และ สพม.เขต ๓๒ ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการติดตามการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๙๐๕ โรงเรียน มีอินเตอร์เน็ตใช้งานแล้ว ๘๗๓ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๒  อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๒ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๘   และคาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะสามารถติดตั้งได้ครบทุกโรงเรียน นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลเชิงลึก    เช่น   การนำอินเตอร์เน็ตสู่ห้องเรียน เพื่อการเรียนการสอน  ค่าใช้จ่าย และความคุ้มค่าในการใช้งาน ฯลฯ เพื่อนำไปพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน