นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร และนายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป. พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐   ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มีศูนย์สอบระดับประถมศึกษา ๒๒ ศูนย์ และระดับมัธยมศึกษา ๑๘ ศูนย์  ระหว่างวันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ซึ่งพบว่าการดำเนินการของศูนย์สอบทุกแห่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาแต่ประการใด

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและผู้เกี่ยวข้องทุกคน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ส่งผลให้การจัดสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกศูนย์สอบ  รวมทั้งคณะครูที่รับผิดชอบรับ-ส่งนักเรียนมายังศูนย์สอบ และดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ทำให้เห็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน ซึ่งต้องขอชื่นชมผู้เกี่ยวข้องทุกคน

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม